AI สมองกล รับมือโควิด19

น้องโย” AI Chatbot เป็นอีกหนึ่งแอพพิเคชั่น ที่ช่วยในการเป็นคู่สนทนา สามารถตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั่วโลกมาช่วยตอบคำถาม นอกจากนี้ระบบยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างคำตอบให้กับคำถามใหม่ๆได้อีกด้วย

ยกระดับเครื่องมือแพทย์ สุดยอดนวัตกรรมสู้โควิด19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS จึงได้สนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งระบบนี้สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน ติดตามได้จากรายงาน New Norm Mission (นิว นอร์ม มีสชั่น) รู้ทันชีวิตใหม่ รู้ไวชีวิตเปลี่ยน